Waardering pensioen in eigen beheer aangepast

Met ingang van boekjaar 2014 geldt er een nieuwe richtlijn voor de waardering van het pensioen in eigen beheer in de jaarrekening. Waarom is deze nieuwe richtlijn ingevoerd? Welke gevolgen heeft deze wijziging voor uw BV?

Problematiek speelt al langer

Verschil tussen fiscaal en commercieel.
Met name doordat de marktrente momenteel erg laag is, zijn er grote verschillen ontstaan tussen de fiscale waardering van het pensioen in eigen beheer (op basis van 4% rendement) en de commerciële waardering (op basis van de lage marktrente).

Fiscale waardering erg laag.
De fiscale waardering van uw pensioenvoorziening komt echter niet overeen met de werkelijkheid. Zou u namelijk eenzelfde pensioen willen verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij, dan bent u in de meeste gevallen een veel hogere koopsom verschuldigd. Dit kan soms meer dan twee keer de fiscale voorziening bedragen.

Vertekend beeld.
Het opnemen van de fiscale pensioenwaardering in de jaarrekening levert zodoende een onvolledig beeld op. Het eigen vermogen van de BV lijkt een stuk hoger dan dat het in werkelijkheid is. Let op: Daarnaast houdt de fiscale waardering ook geen rekening met andere risico’s, zoals het langlevenrisico of de uitbetaling van een direct ingaand nabestaandenpensioen.

Invoering flex-BV.
Sinds de invoering van de flex-BV is er nog meer aandacht gekomen voor deze problematiek. Deze wetgeving eist namelijk dat voor de berekening of het mogelijk is om door de BV een dividenduitkering te laten doen, alle vermogensbestanddelen gewaardeerd moeten worden op de waarde in het economisch verkeer. Dus ook de pensioenvoorziening!

Nieuwe richtlijn

Opstellen jaarrekening.
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft richtlijnen uit die door accountants worden gehanteerd voor het opstellen van een jaarrekening. Onlangs heeft de RJ haar richtlijnen met betrekking tot het pensioen in eigen beheer aangepast.

‘De beste schatting’.
Het is niet langer toegestaan om het pensioen in eigen beheer te waarderen op fiscale waarderingsgronden, maar er moet voortaan worden uitgegaan van een waardering ‘op basis van het principe van de beste schatting’. In de praktijk zal dit waarschijnlijk betekenen dat uitgegaan wordt van een waardering op commerciële grondslagen.

Kleine rechtspersonen

Ontsnapping is mogelijk.
Wat betekent dit nu voor uw BV? Wellicht niets. Het is namelijk voor kleine rechtspersonen nog steeds mogelijk om een jaarrekening op te stellen volgens de fiscale grondslagen. Let op. Dit geldt dan niet alleen voor de pensioenvoorziening, maar voor de gehele jaarrekening. Een BV wordt als kleine rechtspersoon aangemerkt als er wordt voldaan aan twee van de drie volgende eisen:
    - De waarde van de activa bedraagt niet meer dan € 4,4 miljoen; 
    - de omzet bedraagt niet meer dan € 8,8 miljoen;
    - het aantal werknemers bedraagt minder dan 50.

Wellicht niet gewenst.
Het is echter de vraag of het wel wenselijk is om aan dit waarderingsvoorschrift te ontkomen. U bent immers gebaat bij een reëel beeld van uw BV. Een eigen vermogen dat is opgebouwd uit lucht kan een vertekend beeld geven. Daarnaast zorgt een reële waardering er ook voor dat u snel kunt bepalen of er ruimte is voor een dividenduitkering.

Voor kleine BV’s blijft het mogelijk om de gehele jaarrekening, waaronder de pensioenvoorziening, op fiscale grondslagen op te stellen. Het is echter de vraag of dit ook gewenst is. U bent immers gebaat bij een reëel beeld van uw BV. Bovendien kunt u dan snel bepalen of er ruimte is voor een dividenduitkering.

 

 

Aftrek buitenlandse geldboete wordt beperkt


Het kabinet is op 25 april 2014 ermee akkoord gegaan dat Nederlandse bedrijven in beginsel niet langer een door een buitenlandse instantie of overheid opgelegde geldboete ten laste van fiscale winst kunnen brengen. Hiermee vervalt het onderscheid in fiscale behandeling met geldboetes die door de Nederlandse overheid of door instellingen van de Europese Unie zijn opgelegd. In uitzonderlijke gevallen kan het evenwel mogelijk zijn dat op grond van de hardheidsclausule toch recht op aftrek van een buitenlandse geldboete bestaat. De aftrekbeperking wordt via een afzonderlijk wetsvoorstel geregeld, dat onderdeel zal uitmaken van het pakket Belastingplan 2015 (Prinsjesdag).

©2012 - 2020 Fisc@liset.

Fisc@liset is aangesloten bij het Register van Belastingadviseurs. www.rb.nl

Designed by Filosophie